Category Archives: archif 2019

Yr Wyddfa

Dydd Gwener, 17eg Mai, 2019

Yr Wyddfa

Dros y blynyddoedd dan ni wedi cyfarfod llawer o bobl sy’n cyfaddef bod nhw erioed wedi cerdded i fyny’r Wyddfa – ond maen nhw isio ei wneud o!  Wel, dyma eich cyfle,  efo dau Warden Gwirfoddol yr Wyddfa sydd yn gwybod bron pob dim am y mynydd a’i lwybrau. Byddwn yn cychwyn yn gynnar, gan esgyn ar y Llwybr Pyg er mwyn cyrraedd y copa cyn iddi hi fynd yn rhy brysur. Byddwn yn disgyn ar Lwybr y Mwynwyr.

Byddwn yn teithio i Ben y Pass ac yn ôl ar ein bws mini.

(Sylwer – Er ein bod ni’n disgwyl y bydd y caffi a thoiledau ar y copa ar agor, os bydd y gwynt yn gryf iawn fydd y trenau ddim yn rhedeg i’r copa, felly fydd yr adeilad ddim ar agor.)

Cofiwch y medrith hi fod yn oer ar yr Wyddfa, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod gynnoch chi ddillad addas, h.y. dillad gwrth-ddŵr / gwrth-wynt, dillad cynnes, ac esgidiau cerdded da.

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd a digon i’w yfed.

Pellter:  8 miles / 13 km

Gradd:  Mynydd caled

Addadrwydd:  Rhaid i chi fod yn heini ac yn gerddwr profiadol. Byddwn yn esgyn am dros 2 awr.

Cyfarfod: 8.00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Linda Roberts (Warden Gwirfoddol yr Wyddfa) a Tony Ellis (Warden Gwirfoddol ac awdur)

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:  I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Trychineb Dolgarrog

Dydd Gwener 17eg Mai, 2019

Trychineb Dolgarrog

Bydd y daith hon yn gadael Trefriw trwy gerdded i fyny Cefn Cyfarwydd, y cefn tu ôl i’r pentref, i Gwm Cowlyd. Bydd y daith yn serth i gychwyn, ond mae’n cynnig golygfeydd 360° o Eryri a’r arfordir. Byddwn yn croesi o flaen argae Cowlyd, wedyn dros ysgwydd Moel Eilio i Gwm Eigiau a Llyn Eigiau a’i argau. Achoswyd y trychineb yn Nolgarrog yn 1925 pan dorrodd yr argae hwn. Byddwn yn dilyn cwrs y llifddyfroedd ar hyd hen dramffordd Eigiau yn ôl i Ddolgarrog, heibio i Gronfa Coedty, uwchben y pentref, cyn disgyn i Ddolgarrog i ymweld â’r garreg goffa yno. Byddwn yn dychwelyd i Drefriw ar ein bws mini.

Cofiwch mai weithiau mae’n oer yng ngodreuon y Carneddau, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua 10.5 milltir / 17 km

Gradd: Cymhedrol/caled, efo rhai darnau mwy serth, yn enwedig ar y dechrau lle mae ‘na ryw 800’ o esgyniad yn y 3/4 milltir cyntaf.

Cyfarfod: 9.00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Nigel Thomas ac Idris Bowen

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Cerrig a Defodau

Dydd Gwener 17fed Mai, 2019

Cerrig a Defodau

Yn yr ucheldir uwchben Rowen mae casgliad rhyfeddol o gofadeiliau hynafol.  Meini hir a chylchoedd, cromlechi a bryngaerau, olion systemau caeau a ffermydd, sarnau a llwybr Rhufeiniaid – maen nhw i gyd yn ein disgwyl ar y daith gerdded hon.

Bydd ‘na rai esgyniadau a disgyniadau gweddol serth.

Byddwn yn teithio i Rowen ac yn ôl yn ein bws mini.

Arweinir y daith hon gan y dyn “carismatig a dawnus” Ken Brassil.

Hyd:  Trwy’r dydd.   Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  tua 5 milltir / 8 km

Gradd:  Cymedrol

Cyafarfod:  9.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:   Ken Brassil and Bernard Owen

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:  I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Uchel ac Isel

Dydd Gwener 17eg Mai, 2019

Uchel ac Isel

Ar y daith hon byddwn yn archwilio llefydd uchel ac isel. I gychwyn byddwn yn esgyn Grinllwm, yr allt sydd yn edrych dros y pentref ac i lawr y dyffryn hyd at y môr. Byddwn wedyn yn anelu am y bryniau uwchben Llanrhychwyn, sydd â golygfeydd gwych tuag at y mynyddoedd. Wedyn bydd llwybrau’r goedwig yn mynd â ni i’r pilar trig yn un o’r llefydd ucha yng Nghoedwig Gwydir, cyn disgyn i Wydir. Y darn olaf ydy’r daith hamddenol ar lan Afon Conwy yn ôl i Drefriw. (Mae’r afon yn llanwol hyd at Tan Lan, rhwng Trefriw a Llanrwst.)

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua 9.5 milltir / 15 km

Gradd: Cymhedrol (er yn serth i gychwyn) ond hamddenol

Cyfarfod:  9.30 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Karen Martindale a Graham Martindale

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Bacpacio a Phadlo

Dydd Gwener 17eg Mai, 2019

Bacpacio a Phadlo

Mae hon yn daith gerdded efo gwahaniaeth! Byddwn yn cerdded rhwng Trefriw a Llyn Parc (yng Nghoedwig Gwydir), a hefyd yn cael sesiwn o ‘pac-rafftio’ ar y llyn. Pac-rafftio ydy cario rafft ysgafn cyn ei chwythu wrth gyrraedd y dŵr. Bydd y ddwy awr yn cynnwys y daith gerdded i’r llyn o Fwynglawdd Hafna, felly bydd ‘na ryw awr ar y dŵr. Darperir siacedi achub.

  (lluniau gan ‘Tirio’)

Bydd 2 grŵp o 8 o bobl:

  •  Bydd y grŵp cyntaf yn teithio ar ein bws mini i Fwynglawdd Hafna, lle byddan nhw’n cyfarfod staff Tirio. Byddwn wedyn yn cerdded i fyny i Lyn Parc (rhyw filltir) ar gyfer y sesiwn pac-rafftio. Wedi’r sesiwn byddwn yn cerdded yn ôl i Fwynglawdd Hafna am ginio (efo’r grŵp arall) cyn cerdded yn ôl i Drefriw (5 milltir).
  • Bydd yr ail grŵp yn cerdded o Drefriw i Fwynglawdd Hafna (5 milltir), wedyn ar ôl cinio (efo’r grŵp arall) cerdded i Lyn Parc (rhyw filltir) efo staff Tirio ar gyfer y sesiwn rafftio. Wedyn byddwn yn dychwelyd i Fwynglawdd Hafna er mwyn dal ein bws mini yn ôl i Drefriw.

Sylwer – Bydd rhaid i ni ofyn am dâl lleiafswm o £10 oddi wrth gyfranogwyr ar y daith gerdded hon, gan ein bod ni wedi hurio’r gweithgaredd hwn (efo disgownt mawr – diolch Tirio).

Os byddwch am archebu lle ar y gwethgaredd hwn (gan ddefnyddio’r botwm arferol isod), mae’n bwysig hefyd eich bod yn darllen y darnau perthnasol o Amodau a Thelerau Tirio (yn Saesneg) a Gwybodaeth Bwcio Tirio (yn Saesneg). Bydd staff Tirio yn gofyn i chi arwyddo copi o’r rhein cyn i chi gymryd rhan yn y sesiwn pac-rafftio.

Yn ogystal â’ch dillad cerdded arferol, mae Tirio yn awgrymu bod chi’n dod â dillad gwrth-ddŵr (siaced a legins), esgidiau ysgafn i wisgo yn y dŵr (e.e. esgidiau neopren neu rhywbeth fydd yn iawn os byddan nhw’n gwlychu, fel hen drênars), haen gynnes ychwanegol a dillad spâr.

(Dan ni’n awgrymu rycsac o ryw 40 litr fel y byddwch chi’n medru ffitio eich dingi pwmpiadwy i mewn. Byddwch yn medru gadael cyfarpar yng ngheir Tirio yn Hafna, os hoffech chi.)

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua 7 milltir / 11 km

Gradd: Cymhedrol, ond hamddenol

Cyfarfod: 10.00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Roger Pierce a Mat Hancox
Pac-rafftio:  gan ‘Tirio’  (gweler eu gwefan yma).

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:  I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Gwreiddiau, Blagur a Dail

Dydd Gwener, 17eg Mai, 2019

Gwreiddiau, Blagur a Dail

Cyfle i ddarganfod y gwanwyn yn Nyffryn Crafnant ar y daith gerdded hamddenol hon trwy glychau’r gog a blodau gwanwynol eraill. Cewch wybod hefyd am y coed lleol a phlanhigion eraill, a sut roedden nhw mor hanfodol i bobl yn y gorffennol yn eu bywydau pob dydd.

Hyd: Hanner diwrnod, gan gychwyn yn hwyr.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua 4 milltir / 6.5 km

Gradd: Cymhedrol, ond hamddenol

Cyfarfod: 10.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Joan Prime a Karen Black

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Taith Gerdded ymwybyddiaeth ofalgar

Dydd Gwener 17eg Mai, 2019

Taith Gerdded ymwybyddiaeth ofalgar  (prynhawn)

Ymunwch â ni ar gyfer taith gerdded iogig a myfyriol i gysylltu â’r hunan a byd natur. Byddwn yn cyfarfod yn Neuadd Bentref Trefriw cyn rhannu ceir i Fetws-y-coed (4.5 milltir i ffwrdd).
Bydd y daith ei hun yn para am ryw 2 awr, gan gychwyn ger Pont y Mwynwyr, wedyn awn ni i mewn i’r goedwig ac ymlaen i ymweld â yurt, cyn dychwelyd i’n man cychwyn a’r ceir yn ôl i Drefriw.
Er mai’r daith gerdded hon yw’r fyrra yn yr Ŵyl, medrai ei heffaith fod yn bwerus.

Hyd:  tua 2 awr

Pellter:  tua 2 filltir / 3 km

Gradd:  hawdd, hamddenol

Cyfarfod:  1.15 y.p. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i rannu ceir i Fetws-y-coed (4.5 milltir o Drefriw)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, cyfarfod yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Gwen Parri a Pam Boyd

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Côr y Bore Bach

Dydd Sadwrn 18fed Mai, 2019

Côr y bore bach

Mwynhewch gôr y bore bach o gwmpas ymylon Coedwig Gwydir efo gwylwyr adar lleol. Bydd y daith yn cynnwys coetir a thorlan, a byddwch yn dysgu sut i adnabod adar wrth eu cân.  Cyflymdra hamddenol, ond bydd rhai rhannau byr yn garw ac yn serth, ac efallai bydd hi’n wlyb dan draed mewn mannau.  Gwisgwch esgidiau cerdded, a basai binocwlars yn ddefnyddiol.

Ar ôl y daith bydd diod boeth yn ein disgwyl yn neuadd y pentref, ac byddwn yn ôl mewn digon o amser i chi fynychu taith gerdded arall, os hoffech chi!

Hyd:  2.5 awr

Pelltertua 3 milltir / 5 km

Gradd:  Hawdd/cymedrol, a hamddenol

Cyfarfod:  6.15 y.b. (h.y. yn gynnar!) ym mhrif maes parcio Trefriw (LL27 0JH, SH781631) (gyferbyn â’r Felin Ŵlan)

Arweinyddion:   Joan Prime ac Alan Young

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:  I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Pedol Eigiau

Dydd Sadwrn 18fed Mai, 2019

Pedol Eigiau – Taith Gerdded uchel yn y Carneddau

Bydd y daith gerdded mynydd heriol hon – o’r enw Pedol Eigiau – yn cychwyn a gorffen yn y maes parcio yng Nghwm Eigiau (bydd ein bws mini yn mynd â ni yno).  Byddwn yn cerdded i gopâu Foel Grach a Charnedd Llewelyn (dros 3000′), a hefyd i gopaon Pen Yr Helgi Du a Pen Llithrig y Wrach.

Dydy’r llwybr hwn ddim yn dilyn llwybrau amlwg bob tro.  Sylwer hefyd bod ‘na rannau sydd yn agored, ac mewn cwpl o fannau bydd rhaid defnyddio dwylo.

I gyd bydd ‘na ryw 3500’ (1100m) of esgyniad, felly dylai fod ‘na olygfeydd gwych – os bydd y cymylau yn uchel; ond sylwer bod hi’n debyg ceith y llwybr ei newid/fyrhau os na fydd y tywydd yn ffafriol.

Gwnewch yn siwr bod gynnoch chi ddillad addas, h.y. dillad gwrth-ddŵr / gwrth-wynt, dillad cynnes, ac esgidiau cerdded da.

Hyd:   Trwy’r dydd –  8 awr.    Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  10 milltir / 15 km

Gradd:  Taith Fynydd Galed

Cyfaddasrwydd:   Cerddwyr profiadol a heini

Cyfarfod:  8.15 y.b. yn  Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i gael cludiant i fan cychwyn y daith
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, cyfarfod yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Leader:    Keith Hulse (o Snowdonia Walker) and Colin Boyd

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Cwm Idwal – Lle arbennig iawn

Dydd Sadwrn 18fed Mai, 2019

Cwm Idwal – lle arbennig iawn

Ymunwch â ni ar daith yng Ngwarchodfa Natur Cwm Idwal, ac mi welwch chi pam mae’r lle hwn mor unigryw.

Byddwn yn ymweld â rhai o’r cymunedau Arctig-Alpaidd sydd yn gwneud y safle hwn mor enwog, yn ogystal ag agweddau eraill o’r ardal, e.e.  ei daeareg, ei rheolaeth, a’i hanes dynol a naturiol. Trafodir bygythiadau a phosibiliadau, ac bydd ‘na ddigon o amser i fwynhau’r golygfeydd a’r awyrgylch.

Hyd: Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd, llawer i’w yfed, a dillad ac esgidiau addas ar gyfer yr ucheldiroedd. Efallai bydd binocwlars a lensys llaw o ddefnydd hefyd.

Pellter: Dim mwy na 5 milltir / 8 km

Gradd ac addasrwydd: Cymhedrol, ond mae’n rhaid i chi fod yn gyfforddus yn cerdded dros dir a fydd, ar adegau, yn serth ac anwastad oddi ar y llwybrau.

Cyfarfod:  8.30 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) ac mi fyddwn yn rhannu ceir i Gwm Idwal ac yn ôl.
Neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, cyfarfod yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.
Sylwer – os bydd rhai ohonoch chi yn dod o’r cyfeiriad arall, mae’n debyg byddwn yn eich cysylltu i awgrymu cyfarfod yn Ogwen am 9.15, os bydd hynny yn well gynnoch chi.)

Arweinyddion: Pete Kay (arweinydd mynydd ac arbenigwr ar y safle) a  Linda Roberts (warden gwirfoddol yr Wyddfa)

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Pedol Crafnant

Dydd Sadwrn, 18fed Mai, 2019

Pedol Crafnant

Dydy hon ddim yn daith i’r rhai gwangalon! Byddwyn yn dilyn llwybr Ras Flynyddol Melin Trefriw, sydd âg esgyniad o ryw 4000′ (h.y. yn uwch na’r Wyddfa!).

I gychwyn byddwn yn esgyn Cefn Cyfarwydd – y grib y tu ôl i Drefriw – cyn anelu ar hyd ei thop llydan i copaon Creigiau Gleision. O fa’ma mae ‘na olygfeydd gwych o’r Glyderau, yr Wyddfa, a hyd yn oed o’r arfordir. Ar ôl ymweld â thopiau is Craiglwyn, Craig Wen a’r Crimpiau, byddwn yn disgyn i Lyn Crafnant, wedyn cerdded dros Fynydd Deulyn i Lyn Geirionydd ar ein ffordd yn ôl i Drefriw.

Mae’r ardal hon yn anghysbell, mae un rhan yn wlyb dan draed, ac mae’n medru bod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr. (Efallai y basai gaiters yn syniad da mewn mannau.)

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd a digon i’w yfed.

Pellter:  Tua 11 milltir / 17.5 km

Gradd:  Caled, mynydd (gweler y proffil isod)

Cyfarfod:  8.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Mike Bolsover a Nick Livesey

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:  I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

I Ogwen ac yn ôl – taith ddau-ddiwrnod

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 18-19 Mai, 2019

I Ddyfryn Ogwen a Chapel Curig ac yn ôl

Mae hon yn daith ddau ddiwrnod.

Ar y diwrnod cyntaf byddwn yn cerdded o Drefriw dros Gefn Cyfarwydd, y cefn tu ôl i’r pentref, i lawr i Gwm Cowlyd, sydd yn ardal anghysbell. Wedyn byddwn yn cerdded ar lan Llyn Cowlyd i Ddyffryn Ogwen, gan groesi’r ffordd a’r afon wrth Helyg (y cwt dringwyr o fri) cyn anelu am Gapel Curig ar hyd hen ffordd y goets fawr. Bydd hyn yn gyfle i fwynhau’r mynyddoedd heb orfod eu dringo nhw! Bydd ein diwrnod cyntaf yn gorffen ym Mhlas y Brenin, lle bydd cyfle am ddiod yn y caffi/bar cyn dychwelyd yn ein bws mini.

Ar yr ail ddiwrnod byddwn ni’n dychwelyd ar y bws mini i Blas y Brenin, wedyn cerdded yn ôl i Drefriw ar lwybrau gwahanol, haws (trwy Gapel Curig a Llyn Crafnant), mewn pryd i fynychu’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Ddylai bod ‘na olygfeydd da ar y ddau ddiwrnod os bydd y cymylau’n uchel.

Sylwer – Trwy archebu lle rydach chi’n ymrwymo i fynychu ar y ddau ddiwrnod.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd bob dydd.

Pellter:  tua 11 milltir (17 km) + 9 milltir (14 km)

Gradd:  Cymhedrol/Caled. Bydd peth o’r daith ar lwybrau dros weundir a’r ucheldiroedd. Y diwrnod cyntaf fydd y mwya heriol gan fydd ‘na ryw 2,000’ o esgyniad, y rhan fwyaf yn yr awr a hanner gyntaf! Cofiwch mai weithiau mae’n oer yn y mynyddoedd, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr. Awgrymir esgidiau cerdded lledr.

Cyfarfod:  Dydd Sadwrn am 9.00 y.b. a Dydd Sul am 8.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Tony Ellis a Nigel Thomas

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:  I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Gwlad y Gog

Dydd Sadwrn 18fed Mai, 2019

Gwlad y Gog

Clywir y gog trwy gyfan mis Mai yn ardal hardd y daith gerdded hon. Bydd y bws mini yn ein cludo i Lyn Crafnant, o le byddwn yn cerdded ar lan y llyn, wedyn dros y bwlch tuag at Gapel Curig (lle mae golygfeydd gwych tuag at Siabod a’r Wyddfa). Wedyn byddwn yn cerdded mewn cylch yn ôl, ar lwybrau llydan, gan basio Llyn Bychan cyn cyrraedd Llyn Geirionydd (lle mae ‘na doiledau), a dychwelyd i Drefriw trwy’r dolydd ar lan Afon Crafnant.

Dan ni ddim yn medru gwarantu clywed y gog, wrth reswm (er y clywyd llawer y llynedd), ond mae hon yn daith gerdded wych beth bynnag.

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  tua 10 milltir / 16 km

Gradd:  Cymhedrol, bron yn galed oherwydd ei hyd, ond hamddenol

Cyfarfod:  9.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Gill Scheltinga ac Idris Bowen

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Ar Drywydd y Rhufeiniaid

Dydd Sadwrn 18fed Mai, 2019

Ar Drywydd y Rhufeiniaid (Sarn Helen)

Mae hon yn daith gerdded olygfaol sydd yn cychwyn ym Mhont-y-pant yn Nyffryn Lledr, i’r de-orllewin o Fetws y coed. Byddwyn yn teithio yno trwy gerdded o Drefriw i Lanrwst (un filltir), wedyn dal y trên i Bont-y-pant. (Bydd y tocyn yn costio £3.90, ond am ddim i ddeiliaid pas bws)

Byddwn yn dilyn Sarn Helen, yr hen lwybr Rhufeiniaid dros y topiau i Fetws y coed, gan pasio’r pentref gwag o Rhiwddolion a chroesi Afon Llugwy wrth Bont y Mwynwyr.  Dydy hi ddim mor amlwg lle’r oedd y llwybr yn mynd rhwng Betws a Threfriw (ar ei ffordd i’r caer yng Nghaerhun), ond mi basiodd o drwy Nant BH a Llyn Geirionydd, y llwybr byddwn ni’n ei gymryd.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua 11 milltir / 18 km

Gradd: Cymhedrol, ond hamddenol

Cyfarfod: 9.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion: Dave Prime a Mat Hancox

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:  I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Lonydd a Llynnoedd yn Nyffryn Conwy (cerdded a beicio)

Dydd Sadwrn 18fed Mai, 2019

Lonydd a llynnoedd yn Nyffryn Conwy (Cerdded a Beicio)

Mae hon yn daith sydd yn cynnwys elfen o feicio – byddwn yn eich cyflenwi ag e-beics (h.y. beics sydd â batris). Yn y bôn bydd ‘na ryw 3 -4 milltir o gerdded, wedyn tua 6 milltir o feicio.

Bydd hyn yn gyflwyniad i e-beics – ar lonydd a ffyrdd distaw, efo golygfeydd hyfryd o Ddyfryn Conwy, ei lynnoedd, y bryniau a’r mynyddoedd.

(Sylwer – fydd ‘na ddim tir technegol, ond bydd ‘na fryniau serth – i fyny ac i lawr – felly bydd rhaid i bawb fod yn feiciwr gweddol hyderus a galluog.)

Bydd arweinwyr yn cerdded efo’r cerddwyr, a hefyd bydd arwieinwyr profiadol yn beicio efo’r beicwyr.

Bydd ‘na ddau grŵp o hyd at 10 o bobl –

    •  Bydd y grŵp cyntaf yn e-beicio o Drefriw i Lyn Geirionydd. Ar ôl cinio (efo’r ail grŵp) byddwn yn cyfnewid llefydd a cherdded yn ôl i Drefriw ar lwybrau.
    • Bydd yr ail grŵp yn gwneud hyn y ffordd arall, h.y. cerdded i’n lle cinio wrth Lyn Geirionydd, wedyn e-beicio yn ôl i Drefriw.

Sylwer – Os nad ydach chi isio beicio a cherdded yn yr un esgidiau, bydd rhaid i chi ddod ag ail bâr. Byddwch yn reidio efo’ch rycsac beth bynnag.

Byddwn yn darparu helmedau ar eich cyfer.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua 3 – 4 milltir / 5 -6 km o gerdded, a 6 milltir o feicio

Gradd: Cymhedrol, ond hamddenol

Cyfarfod: 10.00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Colin Devine a Cate Bolsover (cerdded)
Roger Pierce, Tomos Jones a Tim Ballam (beics)

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:  I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Mwyngloddiau a Mwynau

Dydd Sul 19eg Mai, 2019

Mwyngloddiau a Mwynau

Bu Coedwig Gwydir yn gartref i lawer o fwyngloddiau llechi a metel ar un adeg. Byddwn yn pasio rhyw ddeg o weithfeydd, rhai mawr a rhai bach, wrth i ni archwilio’r ardal hyfryd hon ar stepan drws Trefriw .

Byddwn yn cerdded gyntaf i fyny’r lôn serth i Lanrhychwyn, wedyn heibio i’r hen geudyllau llechi ar ymyl Coedwig Gwydir. Byddwn wedyn yn disgyn i Waith Hafna cyn mynd ymlaen i Waith Parc a Gwaith Vale of Conwy, wedyn i Waith Llanrwst sydd yn Nant Bwlch-yr-haearn.  Ar ein ffordd yn ôl byddwn yn pasio llynnoedd hyfryd cyn mwynhau’r golygfeydd o’r mynyddoedd ger Gwaith Pandora. Bu’r gwaith hwn yn anfon ei fwyn ar hyd yr hen dramffordd i Klondyke, a fydd ar ein ffordd yn ôl i Drefriw uwchben Dyffryn Crafnant.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: 9.5 milltir / 15 km

Gradd:  Cymedrol

Cyfarfod:  9.05 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Karen Martindale a Jan Blaszkiewicz

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Golygfeydd a Fistâu

Dydd Sul 19eg Mai, 2019

Golygfeydd a Fistâu

Mae hon yn daith gerdded olygfaol, gwych yn rhannau uwch ymylon Coedwig Gwydir, sydd â golygfeydd agored, hyfryd dros y dyffrynnoedd cyfagos, a thraw i fynyddoedd gogledd Eryri.

Byddwn yn dal y bws i Wydir (dim ond 1.5 filltir o Drefriw), wedyn bydd ein llwybr yn anelu o Wydir Uchaf i fyny at Lyn Parc, sydd â golygfeydd uchel uwchben Dyffryn Conwy, wedyn dros i Nant Bwlch-yr-haearn, lle mae modd (pan fydd hi’n glir) gweld 9 copa dros 3000′.  Byddwn yn pasio Llyn Bwlch y gwynt a Llyn Glangors, sydd â’u golygfeydd eu hunain tuag at y mynyddoedd, wedyn yn ôl i Drefriw heibio i Lyn Geirionydd ac uwchben Dyffryn Crafnant.

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  Tua 9 milltir / 14 km

Gradd:  Cymhedrol, ond hamddenol

Cyfarfod:  9.20 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.
(Bydd rhaid talu am y bws (£2.70) onibai bod gynnoch chi bas bws)

Arweinyddion:  Karen Black and Gill Scheltinga

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Pen-y-Gaer i’r Môr

Dydd Sul 19eg Mai, 2019

Pen-y-gaer i’r Môr

Byddwn yn mynd ar ein bws mini i Ben y Gaer, sydd yn hen gaer o Oes yr Haearn, wedyn cerdded i’r môr yng Nghonwy, yn rhannol ar hyd Llwybr Arfordir Gogledd Cymru, gan basio Bwlch Sychnant cyn dilyn y llwybr ar hyd Mynydd y Dref a disgyn i lawr i Gonwy. Ac yno gobeithio bydd ‘na amser am banad a hufen iâ ar y cei, os hoffech chi!

Byddwn yn ôl mewn pryd i fynychu’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  tua 8 milltir / 13 km

Gradd:  Cymhedrol. Bydd llawer o’r daith ar lwybrau dros weundir a’r ucheldiroedd. Cofiwch y medrith hi fod yn oer, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr.

Cyfarfod:  9.35 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion: Colin Devine a Clive Noble

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Datganiadau mewn Cerrig

Dydd Sul 19eg  Mai, 2019

Datganiadau mewn Cerrig

Mwynhewch dirwedd godidog Dyffryn Conwy a Choedwig Gwydir, a dewch o hyd i rai o’n gemau cudd – y llefydd arbennig hynny, a’u hanes, nad oes neb ond y bobl leol yn gwybod amdanynt.

Yng nghwmni Ken Brassil, yr archeolegydd a hanesydd diwylliannol adnabyddus, byddwch yn dysgu sut mae’r hen lefydd hyn yn datgelu’r dolenni hanesyddol rhwng y gorffennol, y presennol a’r dyfodol.

Byddwn yn ôl mewn pryd i fynychu’r Ffair Gacennau.

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  tua 5 milltir / 8 km

Gradd:  Hawdd, hamddenol

Cyfarfod:  9.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Ken Brassil a Bernard Owen

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig