Mewn argyfwng

Bydd ‘na ddau arweinydd ar bob un o’n teithiau cerdded, ac bydd o leiaf un â chymwyster cymorth cyntaf.

Mewn argyfwng (h.y. mae’n ddigon pwysig i gyfiawnhau galwad 999), dylid ffonio 999 neu 112. (Sylwer bod ‘na ddim gwahaniaeth yn y D.U. rhwng y rhifau hyn, er gwaetha yr hyn mae rhai yn ei ddeud.)

Os ydach chi mewn sefyllfa lle byddwch hi angen Tîm Achub Mynydd, dylid ffonio 999/112 a gofyn am yr Heddlu, wedyn y Tîm Achub Mynydd.

Y gwasanaeth ’emergencySMS’
Mae’r rhwydwaith ffonau symudol yn y bryniau o gwmpas Trefriw braidd yn fylchog, ac weithiau does dim signal o gwbl, hyd yn oed efo’r ‘roaming’ sydd yn bosib wrth wneud galwadau argyfwng.
Er hynny, weithiau pan nad oes digon o signal i wneud galwad, mae modd anfon neges destun.
Os cofrestrwch chi efo’r gwasanaeth hwn ymlaen llaw (sydd yn orfodol), mewn argyfwng medrwch chi anfon neges destun i 999, wedyn derbyn neges yn ôl i ddeud bod eich neges wedi’i derbyn.
Mae mwy o wybodaeth am y gwasanaeth defnyddiol hwn ar eu gwefan (www.emergencysms.org.uk), neu medrwch chi lawrlwytho eu taflen .pdf yma.

Rhoi manylion
Wrth ffonio’r gwasanaethau brys, byddwch yn barod i roi:

  • eich enw (a’ch rôl, os yn bethnasol)
  • eich rhif ffôn
  • natur a difrifoldeb yr anafiad/argyfwng
  • y lleoliad manwl, cyn belled â phosib
  • enw, cenedl ac oedran yr anafedig(ion)
  • manylion ynglŷn ag unrhyw peryglon

Rhoi eich lleoliad manwl
Er bod mapiau papur yn bwysig, efallai bod apiau ffonau symudol fel ViewRanger, MemoryMap neu Ap yr A.O. yn fwy manwl; yn ogystal â dangos lle’n union dach chi, byddan nhw’n dangos eich lleoliad fel cyfeirnod grid (e.e. SH734983) a/neu fel ‘Eastings’ a ‘Northings’ (e.e. E 272977 N 366464).

 

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!