Ariannu

Mae Gŵyl Gerdded Trefriw yn fenter ddim-am-elw; fyddwn ni ddim yn codi ffi am ein teithiau cerdded, ond eto mae rhedeg gŵyl dri diwrnod yn beth gweddol ddrud. Er mai gwirfoloddwyr sydd yn gwneud bron pob dim, er hynny mae’n rhiad i ni ddod o hyd i bres bob blwyddyn ar gyfer pethau fel aelodaeth o ‘Walkers are Welcome’, yswiriant, hurio neuadd y pentref am dri diwrnod, llywyddu’r wefan, newid y dyddiadau ar ein baneri, cael printio’r taflenni a’r tocynnau raffl, darparu lluniaeth …. mae’r rhestr yn un hir!

Yn bennaf mae ein hincwm yn dod o:

  • rhoddion gan ein cerddwyr am fynychu teithiau cerdded  (byddwn yn awgrymu £10 am daith ddiwrnod-llawn, a £5 am daith hanner-diwrnod)
  • y Raffl Fawreddog (byddwn yn ceisio gwerthu 1,000 o docynnau) (SY DDIM YN DIGWYDD ELENI)
  • rhoddion yn y Ffair Gacennau (SY DDIM YN DIGWYDD ELENI)
  • rhoddion at luniaeth

Derbynnir rhoddion trwy bres parod neu gerdyn – cymerir y rhain ar y dydd.

O ganlyniad rydan ni’n ddiolchgar iawn i’r canlynol; maen nhw’n ein galluogi i gadw’r ŵyl i fynd o un flwyddyn i’r llall:

Yn ogystal, yn 2017 ymunon ni â’r Partneriaeth Awyr Agored, sydd yn darparu a sybsideiddio hyfforddiant.  O ganlyniad i hyn, yn y flwyddyn ddiwetha mae nifer o aelodau o’n tîm wedi diweddaru eu cymwysterau Cymorth Cyntaf.

Yn 2017 cawsom hefyd grant bach gan Chwaraeon Cymru / Y Gist Gymunedol, sydd wedi talu ein costau hyfforddiant, ac wedi ein galluogi i brynu cyfarpar (e.e. pecynnau cymorth cyntaf, mapiau, sachiau cefn i ferched a chyfarpar mordwy).

DIOLCH O GALON I CHI I GYD!


Yn ôl i’r brig

18 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!