Gwybodaeth Archebu, Amodau a Thelerau

D.S. – NI FYDD ARCHEBU YN AGOR TAN 15 MAWRTH, 2018.

Archebu

Gofynnir i bob cerddwr archebu lle ar daith gerdded o flaen llaw oni nodir yn wahanol yn y rhaglen.

Mae hyn am y rhesymau canlynol:

  • Er mwyn i’r cyfranogwr fwynhau’r daith gerdded.
  • Iechyd a Diogelwch: er mwyn sicrhau cymhareb gywir o ran arweinwyr a cherddwyr. Gall hyn amrywio o’r naill daith i’r llall gan ddibynnu ar y dirwedd, y math o daith gerdded a’r arweinydd.
  • Er mwyn i arweinwyr fod â’r manylion gofynnol am bob cerddwr.

Rydym yn defnyddio ‘Eventbrite’, y rhaglen ddigwyddiadau boblogaidd, a gysylltir o dudalennau’r teithiau cerdded.  (Os hoffech chi wybod mwy am Eventbrite, dilynwch y tab ‘am Eventbrite’ ar y brif fwydlen ar dop y sgrîn, o dan ‘archebu’.)

Os bydd taith gerdded yn llawn, gellir cadw eich enw wrth gefn. Os bydd cyfranogwr yn cyrraedd ar ddechrau’r daith gerdded ond nad yw wedi archebu lle, mae hawl gan yr arweinydd i beidio â derbyn yr unigolyn ar y daith gerdded.

Nid oes rhaid archebu ar gyfer y teithiau cerdded ‘Pot Luck’.

Iechyd

Cyfrifoldeb y cerddwyr yw gwneud yn siŵr eu bod yn ddigon corfforol heini i gymryd rhan yn y daith y maent wedi’i dewis. Bydd Arweinwyr yn gofyn i gerddwyr ddatgelu unrhyw wybodaeth feddygol a allai effeithio arnynt ar unrhyw adeg yn ystod y daith. Mae’r wybodaeth yma er mwyn diogelwch a lles y cerddwr. Bydd rhywun â chymhwyster cymorth cyntaf ar bob taith.

Dillad, Esgidiau, Bwyd a Diod

Cyfrifoldeb y cerddwyr yw gwneud yn siŵr eu bod yn gwisgo dillad ac esgidiau addas ar gyfer yr amodau, h.y. esgidiau cadarn a dillad gwrth ddŵr. Argymhellir y dylai cerddwyr ddod â bwyd a diod sy’n addas ar gyfer eu hanghenion a hyd y daith. Dewch ag eli haul efo chi os oes angen. Mae gan yr arweinydd hawl i wrthod cerddwr sydd heb yr offer priodol.

Oed

Mae croeso i blant dan 18 ond mae’n rhaid i riant neu oedolyn dros 18 ddod gyda nhw.

Efallai y bydd rhai o’r teithiau cerdded yn anaddas i blant; os hoffech ddod â phlant ar daith gerdded a wnewch chi gysylltu ag arweinydd y daith i wneud yn siŵr y byddai hynny’n addas?

Amser Cyfarfod

Mae’r amser cyfarfod a nodwyd yn y rhaglen rhyw 15 munud cyn i’r daith gerdded gychwyn.  Cyrhaeddwch o.g.y.dd. mewn da bryd i gofrestru, gwneud rhodd, ac ati.  Byddwch yn deall y bydd y teithiau yn dechrau ar yr amser dechrau, dim ots a yw pawb wedi cyrraedd neu beidio (oni bai ein bod ni wedi glywed gynnych).

Tywydd

Bydd arweinwyr y teithiau yn y man cychwyn dim ots beth yw’r tywydd. Ond, mewn amodau tywydd eithriadol, efallai y bydd y daith yn cael ei haddasu neu’n cael ei chanslo i sicrhau diogelwch.

Newidiadau

Mae’r trefnwyr yn cadw’r hawl i addasu’r rhaglen heb rybudd. Credir bod y manylion yn y rhaglen yn gywir ar adeg argraffu. Mae arweinydd y daith yn cadw’r hawl i addasu’r daith yn ystod y daith os oes angen oherwydd rhesymau diogelwch.

Lluniau

Yn ystod y teithiau cerdded, efallai bydd arweinwyr yn tynnu lluniau o gerddwyr y gellir eu defnyddio ar gyfer deunydd hyrwyddo yn y dyfodol. Dylai unrhyw un sy’n dymuno i ni beidio eu cynnwys nhw neu eu plentyn mewn lluniau ar gyfer deunyddiau hyrwyddo (gan gynnwys yn Neuadd y Pentref) roi gwybod i’r arweinwyr a’r staff ar ddechrau’r daith.

Cŵn

Mae’n ddrwg gennym ond ni chewch ddod â chŵn ac eithrio cŵn tywys, ar y teithiau hyn. Mae hyn oherwydd yr adeg o’r flwyddyn, pan fydd llawer o ŵyn o gwmpas, a bydd rhai adar yn nythu ar y ddaear.

Atebolrwydd

Mae’r trefnwyr wedi gwneud pob ymdrech ymarferol i sicrhau diogelwch yr holl unigolion sy’n cymryd rhan yn Cerdded. Ond, ni fydd y trefnwyr yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw anaf, golled neu ddifrod i unigolion nac eiddo, sut bynnag y bydd yn cael ei achosi, os nad yw’n deillio o esgeulustod uniongyrchol gan y trefnwyr, ac os oes gan y trefnwyr ddyletswydd gofal. Rydym yn eich cynghori i drefnu yswiriant ar gyfer damweiniau ac anaf personol.  Cyfrifoldeb yr unigolion sy’n cymryd rhan yn y teithiau yw sicrhau eu bod yn ddigon heini ar gyfer y daith, a bod ganddynt y cyfarpar addas.

A choice of 20 walks! Rhywbeth i bawb!