Category Archives: archif 2019

Taith Gerdded ymwybyddiaeth ofalgar

Dydd Gwener 17eg Mai, 2019

Taith Gerdded ymwybyddiaeth ofalgar  (prynhawn)

Ymunwch â ni ar gyfer taith gerdded iogig a myfyriol i gysylltu â’r hunan a byd natur. Byddwn yn cyfarfod yn Neuadd Bentref Trefriw cyn rhannu ceir i Fetws-y-coed (4.5 milltir i ffwrdd).
Bydd y daith ei hun yn para am ryw 2 awr, gan gychwyn ger Pont y Mwynwyr, wedyn awn ni i mewn i’r goedwig ac ymlaen i ymweld â yurt, cyn dychwelyd i’n man cychwyn a’r ceir yn ôl i Drefriw.
Er mai’r daith gerdded hon yw’r fyrra yn yr Ŵyl, medrai ei heffaith fod yn bwerus.

Hyd:  tua 2 awr

Pellter:  tua 2 filltir / 3 km

Gradd:  hawdd, hamddenol

Cyfarfod:  1.15 y.p. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i rannu ceir i Fetws-y-coed (4.5 milltir o Drefriw)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, cyfarfod yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Gwen Parri a Pam Boyd

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Côr y Bore Bach

Dydd Sadwrn 18fed Mai, 2019

Côr y bore bach

Mwynhewch gôr y bore bach o gwmpas ymylon Coedwig Gwydir efo gwylwyr adar lleol. Bydd y daith yn cynnwys coetir a thorlan, a byddwch yn dysgu sut i adnabod adar wrth eu cân.  Cyflymdra hamddenol, ond bydd rhai rhannau byr yn garw ac yn serth, ac efallai bydd hi’n wlyb dan draed mewn mannau.  Gwisgwch esgidiau cerdded, a basai binocwlars yn ddefnyddiol.

Ar ôl y daith bydd diod boeth yn ein disgwyl yn neuadd y pentref, ac byddwn yn ôl mewn digon o amser i chi fynychu taith gerdded arall, os hoffech chi!

Hyd:  2.5 awr

Pelltertua 3 milltir / 5 km

Gradd:  Hawdd/cymedrol, a hamddenol

Cyfarfod:  6.15 y.b. (h.y. yn gynnar!) ym mhrif maes parcio Trefriw (LL27 0JH, SH781631) (gyferbyn â’r Felin Ŵlan)

Arweinyddion:   Joan Prime ac Alan Young

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:  I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Pedol Eigiau

Dydd Sadwrn 18fed Mai, 2019

Pedol Eigiau – Taith Gerdded uchel yn y Carneddau

Bydd y daith gerdded mynydd heriol hon – o’r enw Pedol Eigiau – yn cychwyn a gorffen yn y maes parcio yng Nghwm Eigiau (bydd ein bws mini yn mynd â ni yno).  Byddwn yn cerdded i gopâu Foel Grach a Charnedd Llewelyn (dros 3000′), a hefyd i gopaon Pen Yr Helgi Du a Pen Llithrig y Wrach.

Dydy’r llwybr hwn ddim yn dilyn llwybrau amlwg bob tro.  Sylwer hefyd bod ‘na rannau sydd yn agored, ac mewn cwpl o fannau bydd rhaid defnyddio dwylo.

I gyd bydd ‘na ryw 3500’ (1100m) of esgyniad, felly dylai fod ‘na olygfeydd gwych – os bydd y cymylau yn uchel; ond sylwer bod hi’n debyg ceith y llwybr ei newid/fyrhau os na fydd y tywydd yn ffafriol.

Gwnewch yn siwr bod gynnoch chi ddillad addas, h.y. dillad gwrth-ddŵr / gwrth-wynt, dillad cynnes, ac esgidiau cerdded da.

Hyd:   Trwy’r dydd –  8 awr.    Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  10 milltir / 15 km

Gradd:  Taith Fynydd Galed

Cyfaddasrwydd:   Cerddwyr profiadol a heini

Cyfarfod:  8.15 y.b. yn  Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i gael cludiant i fan cychwyn y daith
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, cyfarfod yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Leader:    Keith Hulse (o Snowdonia Walker) and Colin Boyd

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Cwm Idwal – Lle arbennig iawn

Dydd Sadwrn 18fed Mai, 2019

Cwm Idwal – lle arbennig iawn

Ymunwch â ni ar daith yng Ngwarchodfa Natur Cwm Idwal, ac mi welwch chi pam mae’r lle hwn mor unigryw.

Byddwn yn ymweld â rhai o’r cymunedau Arctig-Alpaidd sydd yn gwneud y safle hwn mor enwog, yn ogystal ag agweddau eraill o’r ardal, e.e.  ei daeareg, ei rheolaeth, a’i hanes dynol a naturiol. Trafodir bygythiadau a phosibiliadau, ac bydd ‘na ddigon o amser i fwynhau’r golygfeydd a’r awyrgylch.

Hyd: Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd, llawer i’w yfed, a dillad ac esgidiau addas ar gyfer yr ucheldiroedd. Efallai bydd binocwlars a lensys llaw o ddefnydd hefyd.

Pellter: Dim mwy na 5 milltir / 8 km

Gradd ac addasrwydd: Cymhedrol, ond mae’n rhaid i chi fod yn gyfforddus yn cerdded dros dir a fydd, ar adegau, yn serth ac anwastad oddi ar y llwybrau.

Cyfarfod:  8.30 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) ac mi fyddwn yn rhannu ceir i Gwm Idwal ac yn ôl.
Neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, cyfarfod yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.
Sylwer – os bydd rhai ohonoch chi yn dod o’r cyfeiriad arall, mae’n debyg byddwn yn eich cysylltu i awgrymu cyfarfod yn Ogwen am 9.15, os bydd hynny yn well gynnoch chi.)

Arweinyddion: Pete Kay (arweinydd mynydd ac arbenigwr ar y safle) a  Linda Roberts (warden gwirfoddol yr Wyddfa)

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Pedol Crafnant

Dydd Sadwrn, 18fed Mai, 2019

Pedol Crafnant

Dydy hon ddim yn daith i’r rhai gwangalon! Byddwyn yn dilyn llwybr Ras Flynyddol Melin Trefriw, sydd âg esgyniad o ryw 4000′ (h.y. yn uwch na’r Wyddfa!).

I gychwyn byddwn yn esgyn Cefn Cyfarwydd – y grib y tu ôl i Drefriw – cyn anelu ar hyd ei thop llydan i copaon Creigiau Gleision. O fa’ma mae ‘na olygfeydd gwych o’r Glyderau, yr Wyddfa, a hyd yn oed o’r arfordir. Ar ôl ymweld â thopiau is Craiglwyn, Craig Wen a’r Crimpiau, byddwn yn disgyn i Lyn Crafnant, wedyn cerdded dros Fynydd Deulyn i Lyn Geirionydd ar ein ffordd yn ôl i Drefriw.

Mae’r ardal hon yn anghysbell, mae un rhan yn wlyb dan draed, ac mae’n medru bod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr. (Efallai y basai gaiters yn syniad da mewn mannau.)

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd a digon i’w yfed.

Pellter:  Tua 11 milltir / 17.5 km

Gradd:  Caled, mynydd (gweler y proffil isod)

Cyfarfod:  8.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Mike Bolsover a Nick Livesey

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:  I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

I Ogwen ac yn ôl – taith ddau-ddiwrnod

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 18-19 Mai, 2019

I Ddyfryn Ogwen a Chapel Curig ac yn ôl

Mae hon yn daith ddau ddiwrnod.

Ar y diwrnod cyntaf byddwn yn cerdded o Drefriw dros Gefn Cyfarwydd, y cefn tu ôl i’r pentref, i lawr i Gwm Cowlyd, sydd yn ardal anghysbell. Wedyn byddwn yn cerdded ar lan Llyn Cowlyd i Ddyffryn Ogwen, gan groesi’r ffordd a’r afon wrth Helyg (y cwt dringwyr o fri) cyn anelu am Gapel Curig ar hyd hen ffordd y goets fawr. Bydd hyn yn gyfle i fwynhau’r mynyddoedd heb orfod eu dringo nhw! Bydd ein diwrnod cyntaf yn gorffen ym Mhlas y Brenin, lle bydd cyfle am ddiod yn y caffi/bar cyn dychwelyd yn ein bws mini.

Ar yr ail ddiwrnod byddwn ni’n dychwelyd ar y bws mini i Blas y Brenin, wedyn cerdded yn ôl i Drefriw ar lwybrau gwahanol, haws (trwy Gapel Curig a Llyn Crafnant), mewn pryd i fynychu’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Ddylai bod ‘na olygfeydd da ar y ddau ddiwrnod os bydd y cymylau’n uchel.

Sylwer – Trwy archebu lle rydach chi’n ymrwymo i fynychu ar y ddau ddiwrnod.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd bob dydd.

Pellter:  tua 11 milltir (17 km) + 9 milltir (14 km)

Gradd:  Cymhedrol/Caled. Bydd peth o’r daith ar lwybrau dros weundir a’r ucheldiroedd. Y diwrnod cyntaf fydd y mwya heriol gan fydd ‘na ryw 2,000’ o esgyniad, y rhan fwyaf yn yr awr a hanner gyntaf! Cofiwch mai weithiau mae’n oer yn y mynyddoedd, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr. Awgrymir esgidiau cerdded lledr.

Cyfarfod:  Dydd Sadwrn am 9.00 y.b. a Dydd Sul am 8.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Tony Ellis a Nigel Thomas

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:  I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Gwlad y Gog

Dydd Sadwrn 18fed Mai, 2019

Gwlad y Gog

Clywir y gog trwy gyfan mis Mai yn ardal hardd y daith gerdded hon. Bydd y bws mini yn ein cludo i Lyn Crafnant, o le byddwn yn cerdded ar lan y llyn, wedyn dros y bwlch tuag at Gapel Curig (lle mae golygfeydd gwych tuag at Siabod a’r Wyddfa). Wedyn byddwn yn cerdded mewn cylch yn ôl, ar lwybrau llydan, gan basio Llyn Bychan cyn cyrraedd Llyn Geirionydd (lle mae ‘na doiledau), a dychwelyd i Drefriw trwy’r dolydd ar lan Afon Crafnant.

Dan ni ddim yn medru gwarantu clywed y gog, wrth reswm (er y clywyd llawer y llynedd), ond mae hon yn daith gerdded wych beth bynnag.

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  tua 10 milltir / 16 km

Gradd:  Cymhedrol, bron yn galed oherwydd ei hyd, ond hamddenol

Cyfarfod:  9.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Gill Scheltinga ac Idris Bowen

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Ar Drywydd y Rhufeiniaid

Dydd Sadwrn 18fed Mai, 2019

Ar Drywydd y Rhufeiniaid (Sarn Helen)

Mae hon yn daith gerdded olygfaol sydd yn cychwyn ym Mhont-y-pant yn Nyffryn Lledr, i’r de-orllewin o Fetws y coed. Byddwyn yn teithio yno trwy gerdded o Drefriw i Lanrwst (un filltir), wedyn dal y trên i Bont-y-pant. (Bydd y tocyn yn costio £3.90, ond am ddim i ddeiliaid pas bws)

Byddwn yn dilyn Sarn Helen, yr hen lwybr Rhufeiniaid dros y topiau i Fetws y coed, gan pasio’r pentref gwag o Rhiwddolion a chroesi Afon Llugwy wrth Bont y Mwynwyr.  Dydy hi ddim mor amlwg lle’r oedd y llwybr yn mynd rhwng Betws a Threfriw (ar ei ffordd i’r caer yng Nghaerhun), ond mi basiodd o drwy Nant BH a Llyn Geirionydd, y llwybr byddwn ni’n ei gymryd.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua 11 milltir / 18 km

Gradd: Cymhedrol, ond hamddenol

Cyfarfod: 9.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion: Dave Prime a Mat Hancox

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:  I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Lonydd a Llynnoedd yn Nyffryn Conwy (cerdded a beicio)

Dydd Sadwrn 18fed Mai, 2019

Lonydd a llynnoedd yn Nyffryn Conwy (Cerdded a Beicio)

Mae hon yn daith sydd yn cynnwys elfen o feicio – byddwn yn eich cyflenwi ag e-beics (h.y. beics sydd â batris). Yn y bôn bydd ‘na ryw 3 -4 milltir o gerdded, wedyn tua 6 milltir o feicio.

Bydd hyn yn gyflwyniad i e-beics – ar lonydd a ffyrdd distaw, efo golygfeydd hyfryd o Ddyfryn Conwy, ei lynnoedd, y bryniau a’r mynyddoedd.

(Sylwer – fydd ‘na ddim tir technegol, ond bydd ‘na fryniau serth – i fyny ac i lawr – felly bydd rhaid i bawb fod yn feiciwr gweddol hyderus a galluog.)

Bydd arweinwyr yn cerdded efo’r cerddwyr, a hefyd bydd arwieinwyr profiadol yn beicio efo’r beicwyr.

Bydd ‘na ddau grŵp o hyd at 10 o bobl –

    •  Bydd y grŵp cyntaf yn e-beicio o Drefriw i Lyn Geirionydd. Ar ôl cinio (efo’r ail grŵp) byddwn yn cyfnewid llefydd a cherdded yn ôl i Drefriw ar lwybrau.
    • Bydd yr ail grŵp yn gwneud hyn y ffordd arall, h.y. cerdded i’n lle cinio wrth Lyn Geirionydd, wedyn e-beicio yn ôl i Drefriw.

Sylwer – Os nad ydach chi isio beicio a cherdded yn yr un esgidiau, bydd rhaid i chi ddod ag ail bâr. Byddwch yn reidio efo’ch rycsac beth bynnag.

Byddwn yn darparu helmedau ar eich cyfer.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua 3 – 4 milltir / 5 -6 km o gerdded, a 6 milltir o feicio

Gradd: Cymhedrol, ond hamddenol

Cyfarfod: 10.00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Colin Devine a Cate Bolsover (cerdded)
Roger Pierce, Tomos Jones a Tim Ballam (beics)

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:  I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig