Category Archives: 2017 Archive

Taith Gerdded uchel yn y Carneddau

 

Dydd Sadwrn 20fed Mai, 2017

Pedol Eigiau – Taith Gerdded uchel yn y Carneddau

Fel rhan o ddathliadau 50 mlynedd Cymdeithas Eryri, rydym wedi ymuno â nhw i gyflwyno’r daith gerdded hon:

Bydd y daith gerdded mynydd heriol hon – o’r enw Pedol Eigiau – yn cychwyn a gorffen yn y maes parcio yng Nghwm Eigiau (bydd bws mini yn mynd â chi yno).  Byddwch yn cerdded i gopâu Foel Grach a Charnedd Llewelyn (dros 3000′), a hefyd i gopaon Pen Yr Helgi Du a Pen Llithrig y Wrach.

Dydy’r llwybr hwn ddim yn dilyn llwybrau amlwg bob tro.  Sylwer hefyd bod ‘na rannau sydd yn agored, ac mewn cwpl o fannau bydd rhaid defnyddio dwylo.

I gyd bydd ‘na ryw 3500’ (1100m) of esgyniad, felly dylai fod ‘na olygfeydd gwych – os bydd y cymylau yn uchel; ond sylwer bod hi’n debyg ceith y llwybr ei newid/fyrhau os na fydd y tywydd yn ffafriol.

Gwnewch yn siwr bod gynnoch chi ddillad addas, h.y. dillad gwrth-ddŵr / gwrth-wynt, dillad cynnes, ac esgidiau cerdded da.

Hyd:   Trwy’r dydd –  8 awr.    Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  15 km / 10 milltir

Gradd:  Taith Fynydd Galed

Cyfaddasrwydd:   Cerddwyr profiadol a heini

Cyfarfod:  8.45  y.b. yn  Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i gael cludiant i fan cychwyn y daith

Leader:    Keith Hulse, o Snowdonia Walker, ac Arweinydd Teithiau Cerdded efo Cymdeithas Eryri
                      a Colin Devine, Arweinydd Teithiau Cerdded efo Cerdedd Conwy Walks

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - High Mountain Walk in the Carneddau

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Deg Llyn

 

Dydd Sadwrn 20fed Mai, 2017

Deg Llyn

Diwrnod llawn fydd yn mynd â ni i Goedwig Gwydir er mwyn ymweld â 10 llyn sydd yn yr ardal.

Y daith gerdded hon ydy’r un hiraf yn yr Ŵyl Gerdded eleni.

Gan gychwyn a gorffen efo Llynnoedd Geirionydd a Chrafnant, y llynnoedd mwyaf adnabyddus yn yr ardal, bydd y daith hir hon yn ymweld â 10 llyn yng Nghoedwig Gwydir.  Mae gan lawer ohonynt gysylltiad efo mwyngloddiau metel yr ardal.  Mae’r llwybrau hefyd yn pasio trwy rannau uchel o’r goedwig sydd â golygfeydd gwych o’r mynyddoedd.  Byddwn yn cerdded ar gyflymdra hamddenol, ac yn defnyddio llawer o lwybrau da yn y goedwig.  Gradd y daith ydy “Cymedrol / Caled” dim ond oherwydd ei hyd. Byddwn ni’n pasio toiledau ar ôl 2½ milltir, 10½ milltir a 12½ milltir.

Hyd:  Trwy’r dydd 7 – 8 awr o gerdded.    Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  24 km / 15 milltir

Gradd:  Cymedrol/caled

Cyfarfod:  9.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Tony Ellis, awdur pedwar llyfr cerdded lleol, a Warden Gwirfoddol ar yr Wyddfa

                                  Colin Boyd, arbenigwr mewn Addysg Awyr Agored

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Ten Lakes

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Taith Gerdded Ffotograffiaeth

 

Dydd Sadwrn 20fed Mai, 2017

Taith Gerdded Ffotograffiaeth

Taith gerdded trwy dir coediog, gan ymweld â rhaeadrau a dau lyn hardd, wedyn i fyny tuag at y bryniau. Bydd Nick Livesey wrth law i gynnig cyngor arbennig ar ffotograffiaeth tirlun, ac i ateb cwestiynau am hanes a daeareg yr ardal.

Hyd:  6 awr.     Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  9.5 km / 6 milltir

Gradd:  Cymedrol

Cyfarfod:  9.30 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinydd:  Nick Livesey, Ffotograffydd tirlun dawnus
                           a Chris Shaw, cyn-Uwch Hyfforddwr yn The Towers Outdoor Centre

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Photography Walk

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Tylluan Cwm Cowlyd

 

Dydd Sadwrn 20fed Mai, 2017

Tylluan Cwm Cowlyd

Bydd bws mini yn mynd â ni i Gapel Curig, wedyn byddwn yn cerdded yn ôl i Trefriw trwy Gwm Cowlyd, sy’n lle anghysbell lle bu’r Hen Dylluan Ddoeth yn byw yn storiau’r Mabinogi.  Mae ‘na chwedau eraill ynglwm â’r ardal hefyd.

Bydd y daith gerdded ‘ymysg y mynyddoedd’ hon yn cynnig golygfedd da o’r Glydrau a’r Carneddau.  Wedi cerdded hyd y dyffryn, byddwn yn dychwelyd i Drefriw trwy Ribo a Choed Creigiau.

Hyd:  Trwy’r dydd  – 5 awr.      Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  16 km / 9.5 milltir

Gradd:  Caled

Cyfarfod:  9.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631), i gael cludiant i Gapel Curig, man cychwyn y daith

Arweinyddion:  Karen Black, Cymdeithas Hanesyddol Trefriw

                                 a Brian Miller

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - The Owl of Cwm Cowlyd

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Chwilota mewn Nature i Deuluoedd

 

Dydd Sadwrn 20fed Mai, 2017

Chwilota mewn Nature i Deuluoedd

Mae hon yn daith gerdded efo gweithgareddau i’r teulu, a fydd yn cyfuno gemau amgylcheddol a gweithgareddau efo dysgu mwy am chwedlau’r ardal a’i hanes dynol a naturiol.

Byddwn yn cerdded o Drefriw i Ddyffryn Crafnant trwy gaeau a choedydd llawn clychau’r gog, lle byddwn yn chwilio am fywyd yn y nentydd, chwilio am minibeasts, a chael helfeydd sborion (scavenger hunts).  Byddwn hefyd yn chwilota am fwyd gwyllt wrth fwynhau‘n hunain yn yr ardal brydferth hon.

Fydd y daith ddim yn galed, ond dylech chi wisgo esgidiau addas gan na fyddwn ni bob amser ar lwybrau.

Hyd:  5 awr.     Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  km / 3 milltir

Gradd:  Hawdd

Cyfarfod:  10.00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:  Pete Kay  a  Catrina Scheltinga

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Family Nature Walk

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded

Dysgwch Rap Chwedl!

 

Dydd Sadwrn 20fed Mai, 2017

Dysgwch rap!

SYLWER – NID TAITH GERDDED MO HWN.

2017 ydy Blwyddyn Chwedlau.  Bydd bardd/cerddwr proffesiynol Martin Daws yn troi chwedl leol yn rap!  (Martin oedd Awdur Llawryfog Pobl Ifanc Cymru 2013 – 2016.)

Cynulleidfa darged y sesiwn hon ydy teuluoedd.  (Mae ‘na sesiwn i oedolion ddydd Gwener.)

Gobeithio y perfformir y rap yn y Ffair Gacennau, dydd Sul, am 4 y.p.!

 

A dyma fo! Gwrandewch ar be’ wnaethon nhw: ‘Legend for a Day’

 

Hyd:  1.5 awr

Cyfarfod:  10:15 yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

(Lleoliad y digwyddiad hwn fydd yr ystafell ddigwyddiadau yn Nhafarn y Fairy Falls.)

 

Archebu:  I archebu lle yn y diwyddiad hwn, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Learn a Legend Rap! (Saturday session)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded neu weithgaredd.

Trywydd y Dywysoges i Lanrhychwyn

 

Dydd Sadwrn 20fed Mai, 2017

 Chwedlau Llywelyn Fawr

2017 ydy Blwyddyn Chwedlau yng Nghymru.

Byddwn yn cerdded i fyny’r lôn serth i Eglwys Llanrhychwyn, fel yr oedd Llywelyn a Joan, ei wraig, yn arfer gwneud cyn iddo fo gael adeiladu’r eglwys yn Nhrefriw – byddwch yn dallt pam!  Byddwn yn dychwelyd ar lwybr gwahanol trwy’r coed, i orffen efo ymweliad âg Eglwys Santes Mair (‘Eglwys Llywelyn’) yn Nhrefriw, sydd â ffenest liw yn dangos Llywelyn a Siwan.

Mae Eglwysi Trefriw a Llanrhychwyn ill dau yn rhan o’r Trywydd Drysau Cysegredig yn Sir Conwy.

Bydd chwedlwraig broffesiwnal Fiona Collins (awdur ‘Folktales of North Wales for Children’ a theitlau eraill) yn ymuno â ni ac yn adrodd chwedlau.

Ar gyfer teuluoedd fydd y digwyddiad hwn (plant 8+).

Hyd:  3 awr       Dewch â bocs bwyd.

Pellter:   5.5 km / 3.5 milltir

Gradd:  hawdd/cymedrol

Cyfarfod:  11.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:    Mike Raine, o Plas y Brenin

                                    a Pam Boyd

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Llywelyn Legends

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Taith Gerdded Glasurol i Ddau Lyn Trefriw

 

Dydd Sadwrn 20fed Mai, 2017

Taith Gerdded Glasurol i Ddau Lyn Trefriw

Ymunwch â ni am daith sydd yn denu llawer o ymwelwyr i Drefriw – y gylchdaith glasurol o Lyn Crafnant a Llyn Geirionydd.  O Drefriw byddwn yn esgyn heibio i Raeadr y Tylwyth Teg ac ymlaen i ymylon Coedwg Gwydir.  Soniwyd am y Goedwig mewn llenyddiaeth dros 500 can mlynedd yn ôl, ac yn bendant byddwn yn gweld peth o’i hanes, gan basio hen weithfeydd a Chofeb Taliesin.

Mae’r golyfeydd o’r ddau lyn yn odidog, ac bydd ‘na ddigon o gyfle i siarad efo’ch arweinwyr am hanes a chwedlau’r ardal.  Ar ôl gorffen ein cylchdaith o’r ddau lyn, byddwn yn ddychweld i Drefriw, ac os bydd y tymor yn caniatau, byddwn yn ymweld â llechwedd llawn clychau’r gog ar ein ffordd yn ôl.

Hyd:  4 awr   

Pellter:  9.5 km / 6 miles

Gradd:  Cymedrol

Cyfarfod:  12.45 y.p. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:    Brian Watson a Liz Burnside

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Trefriw's Two Favourite Lakes

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Y Ferch sy’n Cysgu

 

Dydd Sul 21ain Mai, 2017

Y Ferch sy’n Cysgu

Taith gerdded o Drefiw i Gaffi Siabod yng Nghapel Curig trwy gopeuon fel Creigiau Gleision, Craig Wen and Crimpiau mae eu nenlinell yn ffurfio siâp Y Ferch sy’n Cysgu.  Mae’r ardal uchel hon yn cynnig golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

Bydd bws mini yn dod â ni yn ôl i Drefriw mewn pryd i fwynhau’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Hyd:  Trwy’r dydd  –  6 awr.      Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  13 km / 8 milltir

Gradd :  Cymedrol/caled

Cyfarfod:  8.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinydd:  Roger Pierce o rbp.outdoor a Dave Prime, arweinydd efo Cerdded Conwy Walks

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - The Sleeping Lady

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.