Category Archives: 2016 Archive

Olion Llwybr y Porthmyn

 

Dydd Sadwrn 21ain Mai

Olion Llwybr y Porthmyn

Taith gerdded ar hyd y mynyddoedd o Gapel Curig i Drefriw sy’n dilyn hen lwybrau’r porthmyn. Dyma gyfle gwych i glywed hen hanesion am y porthmyn ac i ddysgu mwy am fywyd gwyllt a hanes yr ardal.

Hyd: Trwy’r dydd 5 awr o gerdded

Pellter: 10km / 6.5 milltir

Cyfarfod: 9:45 yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)wedyn dal cludiant i Gaffi Siabod man cychwyn y daith.

Arweinyddion: Dave Prime, arweinydd efo Cerdded Conwy

+++++++++++  Jim Black Y Gymdeithas Hanes Lleol

Gradd: Cymedrol

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan

O Fetws-y-coed i Drefriw

 

Dydd Gwener 20fed Mai

O Fetws-y-coed i Drefriw

Byddwn yn teithio i fyny Dyffryn Conwy i Fetws-y-coed ar gludiant cyhoeddus, i gychwyn y daith gerdded yn ôl i Drefriw ar y bryniau uwchben Dyffryn Conwy. Ceir golygfeydd ardderchog o’r bryniau o gwmpas, gan gynnwys mynyddoedd Eryri. Hefyd byddwn yn ymweld â nifer  o lynnoedd a safleoedd hanesyddol ar y llwybr yn ôl i Drefriw.

Hyd : 5 awr

Pellter : 10 Km / 6 milltir

Cyfarfod : 10.10yb yn  Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i ddal cludiant cyhoeddus

+++++++++++(bydd rhaid i chi brynu tocyn)

Gradd : Cymedrol

Arweinwyr : John Barber a Dave Prime, arweinydd efo Cerdded Conwy

Cyfaddasrwydd: Pawb sydd yn weddol heini

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan.

Dros y Topiau

 

Dydd Sul 22ain Mai

Dros y Topiau

Taith o Gapel Curig i Drefriw dros gopâu megis y Crimpiau, Craig Wen a’r Creigiau Gleision. Bydd y tir yn arw dan draed, efo llwybrau cul, a bydd rhai o’r dringo’n serth. Byddwn yn ôl mewn pryd i ymuno â’r Ffair Gacennau yn y Neuadd Bentref.

Hyd: Trwy’r dydd 6 awr o gerdded

Pellter: 13km / 8 milltir

Cyfarfod: 8.45yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631), ar gyfer cludiant i Gaffi Siabod, man cychwyn y daith

Taith Fynydd Galed

Nodwch os gwelwch yn dda – Bydd Hanner Marathon yn pasio trwy Drefriw ar fore Sul, yr 22ain.  Mae’n bosib bydd ffyrdd lleol ar gau o 8yb ymlaen, ac er bydd mynediad i bobl fydd yn mynychu’r Ŵyl Gerdded, awgrymir y dylech chi adael ychydig mwy o amser ar gyfer eich siwrnai.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan.

Taith Gerdded Ffotograffiaeth – x 2 sesiwn

 

Dydd Sadwrn 21ain Mai 2016

Taith Gerdded Ffotograffiaeth – x 2 sesiwn

Taith gerdded trwy dir coediog, gan ymweld â rhaeadrau a dau lyn hardd. Bydd Nick Livesey wrth law i gynnig cyngor arbennig ar ffotograffiaeth tirlun, ac i ateb cwestiynau am hanes a daeareg yr ardal.

Hyd: 3.5 awr

Pellter: 4 milltir

Arweinydd: Nick Livesey, Ffotograffydd tirlun dawnus

Gradd: Cymedrol

Cyfarfod: Bore 8.45 yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Gellir archebu rŵan

Cyfarfod: Prynhawn 1.15 yp yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

 

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Chwilota mewn Nature i Deuluoedd

 

Dydd Sul 22ain Mai

Chwilota mewn Nature i Deuluoedd

Mae hon yn daith gerdded efo gweithgareddau i’r teulu, a arweinir gan Pete Kay o Ryd y creuau, The Drapers’ Field Centre ym Metws y coed.

Bydd y daith yn cyfuno gemau amgylcheddol a gweithgareddau efo dysgu mwy am hanes yr ardal a’r bywyd gwyllt i’w weld yn y caeau, coed a nentydd uwchben Trefriw.

Byddwn yn cerdded o Drefriw i Ddyffryn Crafnant, lle byddwn yn chwilio am fywyd yn y nentydd, chwilio am minibeasts, a chael helfeydd sborion (scavenger hunts).  Byddwn hefyd yn chwilota am fwyd gwyllt wrth fwynhau‘n hunain yn yr ardal brydferth hon.

Fydd y daith ddim yn galed, ond dylech chi wisgo esgidiau addas gan na fyddwn ni bob amser ar lwybrau.

Hyd: 5 awr

Pellter: km / 3 milltir

Cyfarfod:  9.00 yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Gradd: Hawdd

Nodwch os gwelwch yn dda – Bydd Hanner Marathon yn pasio trwy Drefriw ar fore Sul, yr 22ain.  Mae’n bosib bydd ffyrdd lleol ar gau o 8yb ymlaen, ac er bydd mynediad i bobl fydd yn mynychu’r Ŵyl Gerdded, awgrymir y dylech chi adael ychydig mwy o amser ar gyfer eich siwrnai.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded

Gellir archebu rŵan.

Melinau a Mwyngloddiau, a mwy

 

Dydd Sul 22ain Mai 2016

Melinau a Mwyngloddiau, a mwy

Taith gerdded uwchben Dyffryn Crafnant i safle hen fwynglawdd Pandora, sydd â golygfeydd gwych. Cinio wrth Lyn Geirionydd (dowch â phecyn bwyd) lle mae toiledau. Mae’r llwybr yn ôl i Drefriw ar lan y llyn a thrwy Klondyke yn fwy anwastad.

Ceir hyd i bob math o hanes lleol, ond bydd y pwyslais ar daith gerdded sydd yn ysblennydd yn ei rhinwedd ei hun. Gwisgwch esgidiau cerdded. Byddwn yn ôl yn Nhrefriw mewn pryd i ymuno â’r Ŵyl Gacennau yn neuadd y pentref.

Hyd: Trwy’r dydd,  5 awr

Pellter: 11 km / 7 milltir

Cyfarfod: 0930 yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631).

Gradd: Cymedrol

Arweinyddion: Tony Ellis awdur pedwar llyfr cerdded lleol, a Warden Gwirfoddol ar yr Wyddfa

++++++++++++Colin Boyd arbenigwr mewn Addysg Awyr Agored

Nodwch os gwelwch yn dda – Bydd Hanner Marathon yn pasio trwy Drefriw ar fore Sul, yr 22ain.  Mae’n bosib bydd ffyrdd lleol ar gau o 8yb ymlaen, ac er bydd mynediad i bobl fydd yn mynychu’r Ŵyl Gerdded, awgrymir y dylech chi adael ychydig mwy o amser ar gyfer eich siwrnai.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded

Gellir archebu rŵan.

Argaeau a Thyrbinau

 

Gwener 20fed Mai 2016

Argaeau a Thyrbinau

Clasur o daith gerdded yn y mynyddoedd. Ymwelwn â’r tyrbinau ‘newydd’ cyn croesi’r gweundir hyd at ‘bothy’ anghysbell yn y Carneddau, lle cawn ginio. Wedyn cerddwn i Lyn Dulyn i glywed am ei chwedlau a chyfrinachau tywyll. Wedyn dilynwn lwybr serth y mwyngloddwyr i lyn arall i ddysgu pam bu’r hen weithfeydd cyfagos mor bwysig. Dychwelwn i’r man cychwyn ar lwybr llydan.

Hyd: Trwy’r dydd 6 awr o gerdded

Pellter: 9km / 6 milltir

Cyafarfod: 9.45yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631), pan fyddwn yn rhannu ceir i fan cychwyn y daith.

Cymedrol / Caled

Walk Leaders:  Jim Black, Cymdeithas Hanesyddol Trefriw

++++++++++++Chris Shaw former Senior Instructor: The Towers Outdoor Centre

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Y diweddaraf: Mae ‘na lefydd ar gael felly rhowch eich enw ar y rhestr aros os ydach chi isio siawns o gael tocynnau sy wedi’u dychwelyd.
Cliciwch ar “Add to waitlist” i gael gwybod os bydd ‘na gansladau neu os daw tocynnau ar gael.

Hanes Naturiol Eryri

 

Dydd Sul 22 ain Mai 2016

Hanes Naturiol Eryri

Byddwn yn dilyn hen lwybr y porthmyn, mynd trwy hen goetir, pasio hen fwyngloddiau, a chroesi gweundir.  Dyma gyfle i ddysgu am yr hanes folcanig a thectonig sydd wedi creu’r creigiau a’r dirwedd yn Eryri.

Hyd: Trwy’r dydd 5 awr

Pellter: 11km / milltir

Cyfarfod: 9.15 yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Gradd: Cymedrol

Arweinydd: Jim Langley o Nature’s Work

Nodwch os gwelwch yn dda – Bydd Hanner Marathon yn pasio trwy Drefriw ar fore Sul, yr 22ain.  Mae’n bosib bydd ffyrdd lleol ar gau o 8yb ymlaen, ac er bydd mynediad i bobl fydd yn mynychu’r Ŵyl Gerdded, awgrymir y dylech chi adael ychydig mwy o amser ar gyfer eich siwrnai.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Y diweddaraf:   Mae ‘na lefydd ar gael felly rhowch eich enw ar y rhestr aros os ydach chi isio siawns o gael tocynnau sy wedi’u dychwelyd.
Cliciwch ar “Add to waitlist” i gael gwybod os bydd ‘na gansladau neu os daw tocynnau ar gael.

Cyflwyniad i Geocelcio i Bawb

Dydd Sadwrn 21ain Mai

Cyflwyniad i Geocelcio i Bawb

Nod y daith gerdded hon ydy rhoi cyflwyniad i ddechreuwyr i geocelcio.  I ddechrau bydd sgwrs fer fydd yn egluro’r gamp, a beth sydd yn digwydd wrth geocelcio.

Wedyn byddwn yn mynd allan i ddarganfod nifer o gelciau (‘caches’) a leolir trwy ddefnydd teclynnau GPS (a raglennir o flaen llaw).  Hefyd byddwn yn defnyddio mapiau a datrys y posau a osodir gan y bobl a osododd y celciau!  Mae’r dasg hon yn ddelfrydol i deuluoedd, achos mae’n fwy fel helfa drysor na thaith gerdded!

Hyd: 4 awr, yn cynnwys y cludiant i’r lleoliad

Pellter: km / 3 milltir

Cyfarfod: 1.15yp yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Gradd: Cymedrol

Arweinydd: Peter Hewlett cyfarwyddwr Geocaching Cymru

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded

Gellir archebu rŵan.