Amdanon ni

Yn ei chweched flwyddyn mae Gŵyl Gerdded Trefriw bellach, ac mae’n dal i dyfu – gŵyl gerdded fwyaf poblogaidd Eryri yw hi!

Cychwynnwyd yr Ŵyl yn 2013 gan Gill Scheltinga (sydd yn Gadeirydd arnom hyd heddiw), a fe’i rhedwyd am y ddwy flynedd gyntaf gyda chymorth Cerdded Conwy Walks.

Ers 2015 Pwyllgor Gŵyl Gerdded annibynnol sy wedi rhedeg yr Ŵyl; ar hyn o bryd mae pob aelod yn byw yn Nhrefriw ei hun. Yn ogystal â dyfeisio teithiau cerdded a chael gafael ar arweinyddion a chynorthwywyr eraill, mae’r gwirfoddolwyr brwdfrydig hyn yn gwneud pob dim – o farchnata a hysbysrwydd, codi pres a chynnal y wefan, i ddelio ag yswiriant ac asesu risgiau, ac ati.

Buom wrth ein boddau yn Hydref 2014 pan enillodd Trefriw statws Croeso i Gerddwyr – mae hwn yn anrhydedd sydd yn cael ei roi i drefi a phentrefi “sydd â rhywbeth i’w gynnig i gerddwyr”. (Trefriw yw’r unig bentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri sydd â’r fath statws.) Bob blwyddyn mae’n rhaid i ni wneud cais am gadr’r statws hwn, felly mae’n ein cadw ar flaenau ein traed!

Mae amcanion lleoliadau Croeso i Gerddwyr yn cynnwys:

– i fod yn lle deniadol i gerddwyr, gyda gwybodaeth o safon ar deithiau cerdded lleol

– i gynnig cyfleoedd cerdded ardderchog o fewn yr ardal i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd

– i sicrhau bod y cyfleusterau i gerddwyr yn cael eu cynnig a chadw, eu gwella, a’u marcio

Bu Pwyllgor yr Ŵyl Gerdded yn manteisio ar y statws hwn, ac o ganlyniad mi redir yr Ŵyl Gerdded o dan faner Croeso i Gerddwyr, ac mae’n dal i fod yn ddigwyddiad pwysicaf ein blwyddyn.

Rydym bob tro yn gwerthfawrogi’r adborth da y byddwn ni’n ei gael, ond yn Nhachwedd 2018 cawsom ein syfrdanu ar ôl cael ein dewis fel ‘Digwyddiad y Flwyddyn, 2018’ yng Ngwobrau Chwaraeon Conwy, a gynhaliwyd yn Venue Cymru, Llandudno. Noddwyd y wobr hon gan Gist Gymunedol Chwaraeon Cymru, ac roedd nodd ganddynt  wedi ein galluogi i hyfforddi mwy o arweinwyr (yn enwedig mewn cymorth cyntaf), i gael mwy o becynnau cymorth cyntaf, ac i brynu cyfarpar i wneud ein Gŵyl Gerdded yn fwy cynhwysol.

Mae’r digwyddiad ar gael i’w wylio yma ar YouTube. (Ni oedd yr olaf o 12 gwobr, felly mae’n cychwyn ar ôl 1 awr 37 munud.)

(isod) Pump o’r tîm – Tony, Cate, Gill, Kim ac Idris – yn derbyn y wobr ar ran yr holl dîm.

(isod) Y tlws ar gyfer ‘Digwyddiad Chwaraeon y Flwyddyn, 2018’ a enillwyd gan Ŵyl Gerdded Trefriw.

Menter ddim-am-elw yw Gŵyl Gerdded Trefriw. Fodd bynnag, mae rhedeg digwyddiad fel hyn yn ddrud, a chynhelir ein prif weithgareddau codi pres yn ystod yr Ŵyl Gerdded ei hun, sef y Raffl Fawreddog a’r Ffair Gacennau. Ar y cyd â rhoddion gan gerddwyr, ein hamcan blynyddol yw codi digon o bres i sicrhau dyfodol yr Ŵyl Gerdded y flwyddyn ganlynol.

Byddwn hefyd yn trefnu Ras Pedol Crafnant, sydd wedi ei hadfywio ar ôl blynyddoedd maith, ar y cyd â Chymdeithas Rhedwyr Mynydd Cymru, a hefyd byddwn yn rheoli a hysbysebu Trywyddau Trefriw – set o 8 taith gerdded yn ardal Trefriw. Yn 2017 sefydlon ni Drywydd Chwedlau newydd fel rhan o Flwyddyn y Chwedlau yng Nghymru.

Rydym yn ddiolchgar iawn i’r holl gerddwyr sydd yn cefnogi’r Ŵyl Gerdded mewn ffordd mor hael, i arweinwyr ein teithiau cerdded, ac i eraill sydd yn fodlon gwirfoddoli i ni, ac i bob un cynorthwywr a noddwr.

 
Yn ôl i’r brig

21 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!